Penafian

Bahan yang disediakan melalui Pusat Kesihatan Universiti (PKU) laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain.


PKU membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan. Oleh itu, mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, kandungan mereka secara semulajadi tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan sebelum memasuki sebarang komitmen kewangan atau lain-lain yang berasaskan kepada mereka. Dalam apa keadaan pun PKU tidak akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa kecuaian had) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa langsung, tidak langsung, kerugian khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehi